...
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BACK TO THE KRAFT  
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ BACKTOTHEKRAFT.PL
 • 1. Postanowienia ogólne
 1.       Strona internetowa www.backtothekraft.pl jest prowadzona przez  Artur Kacprzak Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław, NIP: 894 296 68 24, REGON: 520152842.
 2.       Back to the Kraft posiada obowiązujące:
1)      zezwolenie NR I/A-2O54O/III /22 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 14.03.202r. w lokalu: sklep spożywczy “Back to the Kraft”, ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław, wydane przez Prezydenta Wrocławia na okres od od 15.03.2022 do 14.03.2032 r., 2)      zezwolenie Nr I/B-2O540/III/22 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 14.03.2022 r. w lokalu: sklep spożywczy “Back to the Kraft”, ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław, wydane przez Prezydenta Wrocławia na okres od od 15.03.2022 do 14.03.2032 r.
 1.       Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep spożywczy, ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław, tel.: 668 664 671, adres e-mail: beershop@backtothekraft.pl.
 • 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)      Sprzedawca – Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław, NIP: 894 296 68 24, REGON: 520152842. 2)      Sklep – sklep spożywczy położony we Wrocławiu (51-234) przy ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, będący miejscem  zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, 3)      Towar – produkt prezentowany na Stronie internetowej przeznaczony do sprzedaży w Sklepie przy wykorzystaniu Strony internetowej, 4)      Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.backtothekraft.pl, 5)      Umowa sprzedaży Towaru – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu rzecz w Sklepie, a Kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz w Sklepie i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana w miejscu wydania Towaru w Sklepie Kupującemu lub Pełnomocnikowi, 6)      Pełnomocnik – osoba, której Kupujący udzielił pełnomocnictwa do odbioru Towaru w jego imieniu ze Sklepu i/lub zapłaty za Towar; za Pełnomocnika uważa się także kuriera, który w imieniu Kupującego odbiera Towar w Sklepie i/lub płaci za Towar, 7)      Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zawierające ofertę, zmierzającą bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, którego złożenie następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, 8)      Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznały zdolność prawną, która za pośrednictwem Strony internetowej złożyła Zamówienie, a Sprzedawca przyjął jej ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, 9)      Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową,
 • 3. Regulamin
 1.       Regulamin sklepu internetowego www.backtothekraft.pl zwany dalej „Regulaminem” określa:
1)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Strony internetowej, 2)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów prezentowanych na Stronie internetowej, 3)      warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej, 4)      zasady zawierania Umów sprzedaży Towaru 5)      zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.backtothekraft.pl, z tymże kwestie dotyczące korzystania z promocji, rabatów, programów lojalnościowych lub innych usług oferowanych przez Sprzedawcę mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach.
 1.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.       Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Strony internetowej, a także zachować jego treść i sporządzić wydruk.
 • 4. Korzystanie ze Strony internetowej
 1.       Strona internetowa jest przeznaczona i kierowana do Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Przed wejściem na Stronę internetowa Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat.
 2.       Korzystając ze Strony internetowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje  w całości jego treść.
 3.       Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
1)      korzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub innej, zgodnej ze standardem wyżej wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka umożliwia korzystanie z JavaScript; 2)      minimalnej rozdzielczości ekranu: 320 x 240 pikseli; 3)      dostępu do sieci Internet.
 1.       Zakazuje się Użytkownikowi:
1)      ingerowania bez wyraźnej zgody Administratora w treści zamieszczone na Stronie internetowej, 2)      umieszczania na Stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób dostarczania z wykorzystaniem Strony internetowej treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminem, 3)      korzystania ze Strony internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.
 • 5. Dokonywanie Zamówień i zawieranie Umowy sprzedaży Towarów
 1.       Treści prezentowane na Stronie internetowej, w szczególności opisy Towarów, cenniki, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Ceny prezentowane na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto.
 2.       Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej wypełniając odpowiedni formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej. Umowa sprzedaży Towaru jest realizowana w Sklepie, tj. w sklepie spożywczym położonym we Wrocławiu (52-234) przy ul. Edmunda Kajdasza 38/U9.
 3.       Użytkownik może złożyć Zamówienie jako Użytkownik zarejestrowany albo jako Użytkownik niezarejestrowany.
 4.       W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Towarów, poprzez podjęcie odpowiednich czynności zgodnie z komunikatami i informacjami wyświetlanymi na Stronie internetowej. Wybór Towarów dokonywany jest przez ich dodanie do koszyka.
 5.       Po wskazaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, które zawiera informacje dotyczące:
1)      zamówionego Towaru, 2)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, 3)      kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów, 4)      łącznej kwoty, do której zapłaty zobowiązany będzie Kupujący, 5)      wybranej metody płatności, 6)      wybranego sposobu dostawy, 7)      szacowanego czasu dostawy, 8)      adresu dostawy, 9)      danych Pełnomocnika.
 1.       Do momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru, a także rezygnacji z Zamówienia. 
 2.       Złożenie przez Użytkownika Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jako Kupujący zapewni on odbiór zamówionego Towaru przez osobę, która ukończyła 18 lat oraz osobę nie                                                                        będącą w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także że nie zamierza zawrzeć Umowy sprzedaży Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.
 3.       Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, w terminie jednego dnia roboczego, potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia (oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów).
 5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika, który złożył Zamówienie lub Kupującego o przesłanie skanu jego dowodu osobistego lub o umożliwienie weryfikacji jego wieku w inny sposób.
 6.   Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcie Zamówienia, o którym mowa w ust. 9. Prawo własności Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towarów w Sklepie do rąk Kupującego lub Pełnomocnika.
 • 6. Dostawa i wydanie Towarów
 1.       Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie, tj. w sklepie spożywczym położonym we Wrocławiu przy ul. Edmunda Kajdasza 38/U9 w dni robocze w godzinach od 12:00 do 22:00, osobiście lub przez Pełnomocnika. Towar zostanie wydany wyłącznie osobie powyżej 18 roku życia oraz osobie trzeźwej, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedawca jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej zamówienie.
 2.       Dokument pełnomocnictwa do odbioru zamówienia powinien być okazany przez pełnomocnika w chwili wydania Towaru. Za równoważne z udzieleniem pełnomocnictwa uznaje się dokonanie przez Kupującego wyboru jednej ze wskazanych przez Sprzedawcę firm kurierskich; w tym wypadku Pełnomocnikiem jest kurier odbierający Zamówienie. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Kupujący upoważnia kuriera do odbioru przesyłki w jego imieniu.
 3.       Informacja o możliwości odbioru Towaru zostanie przesłana Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Osoba odbierająca Towar obowiązana jest podać imię i nazwisko Kupującego lub numer Zamówienia, z wyjątkiem Pełnomocnika będącego kurierem odbierającym Zamówienie. Termin realizacji Zamówienia, tj. termin, w którym Sprzedawca przygotowuje Towary do wydania Kupującemu, wynosi od 1 do 30 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia. Sprzedawca wskazuje, że w okresach wzmożonej aktywności, w szczególności w okresach przedświątecznych, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Zamówienia.
 4.       W przypadku odbioru Towaru przez Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2 zd. drugie Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o wydaniu Towaru Pełnomocnikowi na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 5.       Przy odbiorze przesyłki – przy odbiorze osobistym: w obecności Sprzedawcy, a w przypadku odbioru przez Pełnomocnika: przy przekazaniu przesyłki przez Pełnomocnika – Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania oraz jego zawartości i zgodności z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o nieprawidłowościach Sprzedawcę, a przypadku odbioru Towarów przez Pełnomocnika będącego kurierem Kupujący powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z odpowiednią procedurą stosowaną przez firmę kurierską.
 6.       Wysyłka i odbiór Zamówienia:
1)       Back to the Kraft prowadzi wysyłkę na terenie Polski i Unii Europejskiej. W przypadku przesyłek nadawanych poza granice Polski, obowiązują ceny zgodnie z zamieszczoną informacją na stronie. Zwracamy uwagę, że koszt przesyłki liczony jest względem ilości towarów w przesyłce. 2)       Maksymalna waga towarów w pojedynczej przesyłce wynosi w wypadku przesyłki międzynarodowej 30 kilogramów. Po przekroczeniu tej ilości, system strony naliczy opłatę za drugą paczkę, i za kolejną po każdym kolejnym przekroczeniu wielokrotności 30 kilogramów. Informacja o wartości zamówienia i kosztach przesyłki podana będzie w koszyku. 3)       Niektóre zamówienia o wadze przekraczającej 30 kilogramów będą przez obsługę sklepu ręcznie podzielone na osobne, już po ich złożeniu. Jest to kwestia związana z logistyką firmy kurierskiej i nie ma wpływu na realizację zamówienia ani na koszt dostawy. W razie stwierdzenia takiej możliwości i jeśli pomoże to usprawnić nadanie paczki, sklep zastrzega sobie również prawo do modyfikacji ilości paczek bez modyfikowania kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta, nawet jeśli spowoduje to redukcję ilości paczek względem ilości pierwotnie wyliczonej przez system sklepu. Zwracamy też uwagę na fakt, że wagi towarów brane pod uwagę przez system sklepu mogą się różnić od wag rzeczywistych, gdyż biorą pod uwagę typową wagę opakowania zabezpieczającego ta zaś może ulec zmianie w zależności od sposobu zapakowania przesyłki. 4)       Niezależnie od kraju docelowego, wysyłka zamówienia odbywa się wybraną przez Klienta na etapie składania zamówienia metodą, wybrana firma kurierska może jednak zostać w szczególnych przypadkach wynikających z logistyki transportu zastąpiona inną bez konsultacji z odbiorcą. Końcowy koszt przesyłki zależny jest od szeregu czynników (m.in. wybranej formy dostawy, formy płatności, kraju dostawy) i kalkulowany jest na bieżąco. Wartość ostateczna przesyłki każdorazowo podawana jest na końcowym etapie składania zamówienia, w koszyku, przed akceptacją zamówienia przez Klienta. 5)       Dostawy za pomocą firm kurierskich są realizowane na odpowiedzialność Back to the Kraft, jednak za wprowadzenie danych adresowych do wysyłki odpowiada Klient składający zamówienie. 6)       Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i taka osoba też jest w stanie odebrać towar. W wypadku braku możliwości weryfikacji wieku odbierającego obowiązek ten spoczywa na Zamwiającym.
 • 7. Ceny i metody płatności
 1.       Ceny Towarów są wskazane przez Sprzedawcę w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W cenę Towarów wskazaną przez Sprzedawcę na Stronie internetowej nie jest wliczony koszt usługi dostawy.
 2.       Kupujący może uiścić cenę i koszt usługi dostawy:
1)      na rachunek bankowy o numerze: PL 13 1160 2202 0000 0005 0635 1919, 2)      za pośrednictwem dostępnych w systemie metod płatności elektronicznej lub kartą płatniczą na Stronie internetowej z wykorzystaniem systemu partnera Sprzedawcy, 3)      gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie w przypadku odbioru osobistego lub za pośrednictwem Pełnomocnika).
 1.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej, Kupujący uiszcza cenę Towarów wraz z kosztem usługi dostawy od razu po złożeniu Zamówienia.
 2.       Sposoby płatności i prowizje:
1)      Na stronie www.backtothekraft.pl szybko i wygodnie dokonasz płatności przy użyciu jednej z wielu metod błyskawicznych płatności elektronicznej, jak również klasycznym przelewem czy BLIKiem. 2)      W przypadku płatności błyskawicznych, w nielicznych przypadkach (takich jak PayPal) Klient może zostać obciążony dodatkowym kosztem obsługi płatności. Jeśli wybrana forma płatności obciążona jest prowizją, informacja o tym fakcie widoczna będzie na ekranie. 3)      W przypadku przelewu w Złotówkach (PLN) wykonać go należy na poniższe dane: Numer konta: 13 1160 2202 0000 0005 0635 1919 Bank: Millennium Polska 4)      Proszę podać przy wykonywaniu przelewu następujące informacje: Dane odbiorcy: Back to the Kraft, ul. Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław Tytułem: Twój numer zamówienia 5)      Zwracamy uwagę, że zamówienia opłacane przelewem nadawane są dopiero po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie, co może powodować opóźnienie w wysyłce zamówienia. Z tego względu zalecamy korzystanie z błyskawicznych form płatności.
 • 8. Prawo odstąpienia od umowy
 1.       Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
1)      dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wybraniem przez konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę; 2)      bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy; 3)      zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy obliczonej proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 1.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od objęcia przez Kupującego lub Pełnomocnika Towarów w posiadanie. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2.       Prawo odstąpienia od umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na adres e-mail beershop@backtothekraft.pl lub w formie pisemnej na adres: Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław); Sprzedawca udostępnia przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na stronie www.backtothekraft.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towarów lub w inny sposób wykazać ich zakup u Sprzedawcy.
 3.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów:
1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 3)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 1.       Kupujący ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu.
 2.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, które należy odesłać na adres Sklepu, tj. Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław.
 3.       W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w szczególności uiszczoną cenę, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem do chwili dokonania przez Kupującego zwrotu Towarów oraz do sprawdzenia ich stanu.
 4.       Zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów, o którym mowa w ust. 7, następuje przy użyciu sposobu, w jaki Kupujący dokonał zapłaty za Towar.
 5.       Przed odstąpieniem od umowy Kupujący nie powinien korzystać z Towarów w sposób powodujący zmniejszenie ich wartości lub w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę korzystania przez Kupującego z Towarów w sposób sprzeczny ze zdaniem poprzedzającym, Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z dokonywanego zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku otwarcia przez Kupującego Towarów będącymi napojami alkoholowymi lub innymi produktami spożywczymi.
 6.   Kupujący, który zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Kupujący będący przedsiębiorcą) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, chyba że z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 9. Rękojmia
 1.       Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności sprzedanych Towarów z umową.
 2.       Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: beershop@backtothrkraft.pl lub w formie pisemnej na adres: Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław.
 3.       Sprzedawca rozpatrzy reklamację i złoży Kupującemu odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie złożona w sposób tożsamy do złożenia przez Kupującego reklamacji.
 4.       Sprzedawca nie jest producentem towarów. 
 5.       Użytkownik lub Kupujący może składać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: beershop@backtothekraft.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 • 10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
 1.       Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Państwowa Inspekcja Handlowa. Postępowanie wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektowa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Postępowanie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, uregulowane jest ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz w  art. 36 i nast. ustawy o inspekcji handlowej.
 2.       W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do uzyskania bezpłatnej pracy i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Do zadań powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów należy także w szczególności występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za zgodą konsumentów, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
 3.       Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11. Rejestracja i newsletter
 1.       Użytkownik może zarejestrować swoje konto na Stronie internetowej, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz wybranie loginu i hasła (Użytkownik zarejestrowany). Użytkownik zarejestrowany może udostępnić także inne dane, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania. Użytkownik zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych oraz odpowiedzialność wynikającą z ujawnienia osobom trzecim swojego loginu i hasła. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie zażądać od administratora usunięcia jego konta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych przed zażądaniem usunięcia konta.
 2.       Użytkownik może zamówić usługę newslettera, polegającą na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji i wiadomości marketingowych (informacji handlowych) Sprzedawcy lub Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza i podanie adresu e-mail. Usługa newslettera jest dobrowolna i bezpłatna,. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce wiadomości e-mail przesyłanej w ramach usługi newslettera.
 • 12. Ochrona danych osobowych
 1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących jest: Back to the Kraft ul. Edmunda Kajdasza 38/U9, 52-234 Wrocław.
 2.       Dane osobowe Użytkowników i Kupujących są przetwarzane przez Administratora na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3.       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących znajdują się w „Polityce prywatności” umieszczonej na Stronie internetowej oraz w odpowiedniej „Klauzuli informacyjnej” udostępnionej Użytkownikowi/Kupującemu.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1.       Spory powstałe między Użytkownikiem/Kupującym a Sprzedawcą, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania zmian Regulaminu na Stronie internetowej. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży zawartych po dniu opublikowania zmian na Stronie internetowej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy – Kodeks cywilny.
 3.       W razie wątpliwości, wykładnia Regulaminu powinna być dokonywana w sposób zapewniający jego zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Koszyk
pl_PLPolish
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.